Registruotis
Prisijunkite:
Prisiminti:
NE
Prisijungti
PRADŽIA PROGRAMĖLĖS KNYGELĖS KT. PRIEMONĖS NEMOKAMAI KONTAKTAI
SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS
BENDROS NUOSTATOS
Šios Naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ziburelis.lt tinklalapio (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisykles. Tinklalapyje pateikta informacija yra saugoma Autorinių teisių įstatymo, jos panaudojimas leidžiamas tik gavus Tinklalapio administratoriaus raštišką sutikimą. Tinklalapio turiniu laikoma visa šioje svetainėje esanti informacija, įskaitant programėles, tekstą, paveikslėlius, iliustracijas, grafinį dizainą ir programinę įrangą.
Prisijungęs prie tinklalapio ziburelis.lt vartotojas patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis sutinka. Administratorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Taisykles. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.
Jei vartotojas nesutinka su Naudojimo taisyklėmis ar jų pakeitimais, jis turi nedelsiant išeiti iš Tinklalapio ir juo nesinaudoti. Jeigu vartotojas ir toliau naudojasi paskyra po susipažinimo su Taisyklėmis ar Taisyklių pakeitimais, laikoma, kad vartotojas sutinka su Taisyklėmis ar jų pakeitimais ir įsipareigoja jų laikytis.
Tinklalapio administratorius turi visišką teisę be išankstinio perspėjimo ištrinti registruotų vartotojų paskyras bei nutraukti paslaugų teikimą, keisti paslaugų apimtį, turinį, įkainius ir bet kokius kitus su Tinklalapiu ir jame teikiamomis paslaugomis susijusius aspektus.
Visos intelektualinės nuosavybės teisės, susijusios su tinklalapiu ir jame teikiamomis paslaugomis, priklauso išimtinai tik Tinklalapio savininkui. Šias teises pažeidęs asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal atitinkamus teisės aktus, taip pat jis bus visiškai atsakingas už visus nuostolius, kuriuos tokiu atveju patirs Tinklalapio savininkas.
Pateikdamas savo elektroninio pašto adresą Tinklalapio vartotojas sutinka nurodytu elektroninio pašto adresu gauti Tinklalapio platinamą informaciją.
Administratorius turi teisę be išankstinio pranešimo stabdyti prieigą prie vartotojo paskyros tais atvejais, kai vartotojas pažeidžia Taisykles ir teisės aktų nuostatas, kai naudodamas paskyrą pažeidžia kitų asmenų teisės ir teisėtus interesus, taip pat kitais atvejais, kai prieigos prie paskyros sustabdymas yra būtinas siekiant užtikrinti sklandų Tinklalapio darbą.
Administratorius visais atvejais neprisiima atsakomybės, kai naudojimasis paskyra yra sutrikdomas dėl techninių nesklandumų (interneto ryšio sutrikimų, elektros energijos teikimo sutrikimų, ir kitais panašiais atvejais) bei atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl netinkamo šios svetainės medžiagos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis.
Draudžiama Tinklalapio teikiamas mokamas paslaugas perleisti komerciniais ar kitais tikslais tretiesiems asmenims.
Šio Tinklalapio vartotojams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio savininko ir vartotojų kylantys ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Kilus bet kokiems klausimams, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.
APRIBOJIMAI NAMŲ VARTOTOJAMS
Namų vartotojas įsipareigoja įsigytas programėles naudoti tik asmeniniams, bet ne profesiniams tikslams. Namų vartotojui suteikiama teisė naudoti programėles vienos šeimos poreikių tenkinimui. Namų vartotojas taip pat įsipareigoja saugoti savo prisijungimo slaptažodį, neatskleisti jo kitiems asmenims. Išaiškėjus, jog ta pačia namų vartotojo paskyra naudojasi daugiau nei vienas vartotojas, ar vartotojas kitaip pažeidžia šias taisykles, visos įsigytos programėlės bei pati paskyra gali būti atšaukta neatlygintinai ir be išankstinio perspėjimo.
APRIBOJIMAI ĮSTAIGOMS
Įstaiga, įsigijusi programėles, gali jomis naudotis tik vienos įstaigos arba vieno įstaigos filialo ribose. Įstaigos paskyra gali naudotis daugiau nei vienas vartotojas vienu metu. Prisijungimo slaptažodį gali žinoti visi įstaigos darbuotojai. Prieš suteikiant darbuotojams slaptažodį, privaloma juos supažindinti su šiomis taisyklėmis. Išaiškėjus, jog prie įstaigos paskyros buvo prisijungta iš už įstaigos ribų, įsigytų programėlių galiojimas bus sustabdytas.
REIKALAVIMAI KOMPIUTERIUI
Kompiuteryje turi būti įdiegta moderni interneto naršyklė, kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto. Norėdami patikrinti, ar programėlės veiks jūsų kompiuteryje ir ar jus tenkins programėlių veikimo sparta, išmėginkite nemokamas programėles. Jei nemokamos programėlės veikia, vadinasi, veiks ir įsigytos mokamos programėlės.